شرکت فولاد هرمزگان
شماره مناقصه:
135963
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله­ای انجام عملیات طراحی و مهندسی سیستم هودها، میزکار، سکوبندی آزمایشگاه آهن سازی
آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله­ای
شرکت
فولاد هرمزگان جنوبموضوع
مناقصه:انجام
عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست، راه اندازی، آموزش و
تضمین عملکرد سیستم هودها، میزکار، سکوبندی آزمایشگاه آهن سازی شرکت
فولاد هرمزگان جنوب بصورت EPC

مناقصه گزار:شرکت فولاد هرمزگان جنوب

نحوه دریافت اسناد :کلیه
متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به واحد خرید خدمات قراردادی از طریق شماره فکس
33530145 076 (دبیرخانه مرکزی) می توانند
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
1- کپی فیش واریز مبلغ 500،000 ریال به
شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فولاد
هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه.
2- نامه اعلام
آمادگی که در آن 1) ایمیل رسمی شرکت 2) نام و شماره تماس نماینده شرکت
ذکر شده باشد. لازم به ذکر است تمامی
مکاتبات، اطلاعیه ها و اصلاحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعلام خواهد
گردید.
توضیحات:
1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 300.000.000(سیصد
میلیون) ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین
شامل یکی از موارد ذیل خواهد بود:
الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت
اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل
تمدید باشد.(چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد)
ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به
شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان به
نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب
نکته: پیش از واریز وجه نقد، اخذ
تأییدیه از واحد امور مالی این شرکت جهت دریافت شماره حساب و شناسه واریز الزامی
است.
3- جدول زمانی
انجام مناقصه:
تاریخ گشایش پاکات الف و ب
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه
آخرین مهلت ارسال نامه اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه

99/0708
99/07/07
99/06/25


نکته1: ملاک مهلت برای دریافت اسناد از مناقصه
گزار، تاریخ نامه اعلام آمادگی و فیش واریزی می باشد.
نکته2: تاریخ گشایش
پاکات ج متعاقباً اعلام خواهد شد.
نکته3: هزینه آگهی
با برنده مناقصه می باشد.
نکته 4 : در صورت
نیاز به بازدید از سایت حسب تشخیص مناقصه گزار و یا درخواست مناقصه گران تاریخ آن
متعاقبا اعلام خواهد شد.
متقاضیان برای
آگاهی بیشتر به سایت www.hosco.ir مراجعه و یا با شماره 44844474-076 (خسروی - امور قراردادها) تماس
حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت
فولاد هرمزگان جنوب
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/08/17
آخرین مهلت:
1399/06/18
مهلت ارسال مدارک
1399/06/18
مهلت دریافت مدارک
1399/06/18
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به شرکت فولاد هرمزگان می باشد.
Powered by DorsaPortal